Imprint

QuickPack Haushalt + Hygiene GmbH
Rosine-Starz-Str. 5
​D-71272 Renningen

Điện thoại: +49 (0) 7159 1638 0
Fax: +49 (0) 7159 5440
Email: quickpack@quickpack.de

Đã đăng ký trong Sổ thương mại tại Tòa án Stuttgart với số đăng ký HRB 250897.
Doanh nghiệp được đại diện bởi các giám đốc Jörg Schwaderer và Marko Leitz.

Mã số thuế: DE146033848

Mã số doanh nghiệp: 5299007UY9ZL12LT7121